RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

08.08.2023

Porovnání dotačních programů NZÚ pro energetickou obnovu

Porovnání dotačních programů NZÚ pro energetickou obnovu

Rozdíly mezi dotačními programy NZÚ (Oprav dům po babičce) a NZÚ (tradiční program)

Dotační programy zaměřené na energetickou účinnost a obnovu domů mají významný dopad na udržitelnost a kvalitu bydlení. Mezi takové programy patří program NZÚ (Oprav dům po babičce) a NZÚ (tradiční program), které nabízejí finanční podporu pro vlastníky nemovitostí s cílem zlepšit energetickou účinnost a zvýšit komfort bydlení. Tyto programy se liší ve svých podmínkách, formách poskytování dotací, udržitelnosti a dalších klíčových aspektech. V tomto článku se podíváme na hlavní rozdíly mezi těmito dvěma dotačními programy.

Forma poskytování dotace:

  • NZÚ (Oprav dům po babičce): Tento program poskytuje dotace formou ex ante, což znamená, že žadatel obdrží finanční zálohu po podání žádosti a po vydání kladného rozhodnutí ministra. Finanční prostředky jsou určeny na přímé realizační výdaje, včetně nákladů na materiál, výrobky a montáž energetických opatření.
  • NZÚ (tradiční program): U tohoto programu je forma poskytování dotace ex post, což znamená, že žadatel musí nejprve provést energetická opatření a teprve poté požádat o dotaci. Po provedení opatření a doložení potřebných dokumentů obdrží žadatel kladné rozhodnutí ministra a následně dotaci.

Doba udržitelnosti:

  • NZÚ (Oprav dům po babičce): Udržitelnost dotace je stanovena na 10 let ode dne vydání rozhodnutí. Žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti a mít v ní trvalý pobyt po celou dobu udržitelnosti. Pokud by žadatel porušil tuto podmínku, musel by vrátit poskytnutou dotaci.
  • NZÚ (tradiční program): I u tohoto programu platí udržitelnost dotace po dobu 10 let od vydání rozhodnutí. Nicméně, žadatel má možnost během této doby prodat nemovitost či převést vlastnické právo, avšak až po vyplacení dotace. Je však nutné takový krok oznámit Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP).

Rozsah energetických opatření:

  • NZÚ (Oprav dům po babičce): Tento program se zaměřuje především na komplexní zateplení rodinného domu. To zahrnuje zateplení obvodových stěn, podlahy, střechy a nebo stropu pod půdou, výměnu výplní otvorů apod.
  • NZÚ (tradiční program): Tradiční program umožňuje různý rozsah energetických opatření. Žadatelé mohou provést dílčí opatření, jako je zateplení střechy a obvodových stěn nebo zateplení obvodových stěn a výměnu oken a dveří apod. Program je rozdělen do tří oblastí podpory, které zohledňují rozsah opatření.

Počet žádostí:

  • NZÚ (Oprav dům po babičce): V rámci tohoto programu je možné podat žádost pouze jednou za dobu trvání programu.
  • NZÚ (tradiční program): U tradičního programu existuje možnost podání více žádostí na jeden rodinný dům, pokud jsou splněny podmínky pro poskytnutí dotace. Dále je také možné žádat o dotaci na více rodinných domů pokud jsou ve vlastnictví žadatele.

Využití nemovitosti k ekonomické činnosti:

  • NZÚ (Oprav dům po babičce): Pokud je část rodinného domu využívána k ekonomické činnosti nebo pronájmu a tato plocha přesáhne 20 % celkové plochy domu, žadatel nemá nárok na podporu v rámci tohoto programu.
  • NZÚ (tradiční program): U tradičního programu je možné žádat o dotace v režimu „veřejné podpory“, pokud plocha využívaná k ekonomické činnosti nebo pronájmu překročí 20 % celkové plochy rodinného domu.

V závěru lze konstatovat, že oba dotační programy NZÚ (Oprav dům po babičce) a NZÚ (tradiční program) nabízejí vlastníkům nemovitostí významnou finanční podporu pro energetická opatření a zlepšení kvality bydlení. Oba programy mají své specifické podmínky a omezení, která je třeba zohlednit při žádosti o dotaci. Výběr mezi těmito programy závisí na konkrétních potřebách a situaci každého žadatele.